Προσλήψεις Πολιτικής Προστασίας στο Ν. Καβάλας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν καθορίζεται σε εκατόν ενενήντα δύο (192)και αφορά σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή διπλωματούχους Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Για το Ν. Καβάλας (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου) προβλέπονται 4 θέσεις. Από 2 θέσεις για κάθε μία από τις άλλες ΠΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η αναλυτική προκήρυξη δημοσιεύεται μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης, στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr