Διαγωνισμός εκμίσθωσης «Κεντρικού Αναψυκτηρίου (ΠΑΡΑΛΙΑ) «στην Κεραμωτή.

  1. Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του «ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» (ΠΑΡΑΛΙΑ), το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας επιφάνειας σαράντα τριών τετραγωνικών μέτρων και είκοσι έξι τετραγωνικών εκατοστών (43,26 τ.μ.), με τους βοηθητικούς χώρους επιφάνειας εξήντα δύο τετραγωνικών μέτρων και εξήντα τετραγωνικών εκατοστών (62,60 τ.μ.) το οποίο βρίσκεται εντός του υπ’ αριθ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, για χρήση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα ως παραλιακού αναψυκτηρίου – μπαρ αντί του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (€ 16.000,00) ανά έτος, ως τιμή πρώτης προσφοράς.
  2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νέστου στη Χρυσούπολη, στις 20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. έως το αργότερο 12:30 μ.μ. Από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ. όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που πρόκειται να πάρουν μέρος στην δημοπρασία θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο νομιμότητας στα γραφεία της εταιρίας στην Επιτροπή Δημοπρασίας. Αφού γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών έως την 12.00΄μ.μ. κανείς άλλος δεν θα γίνει δεκτός κατά την διάρκεια της δημοπρασίας.
  3. Ορίζεται ως χρονική διάρκεια της μίσθωσης τα εννέα (9) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία κατακύρωσης των πρακτικών των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, σύμφωνα με τους όρους – προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
  4. Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο Νέστου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και να καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου επί του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς μισθώματος δια ένα έτος, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το μίσθωμα, που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους υπολοίπους που θα συμμετάσχουν στην δημοπρασία αμέσως μετά το τέλος αυτής.
  5. Αποκλείονται της συμμετοχής στην δημοπρασία αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. Επίσης αποκλείεται της συμμετοχής όποιος προηγούμενα, ενώ αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης δεν προσήλθε προς υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή απέσυρε την συμμετοχή του μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.
  6. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. της εταιρίας.
  7. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, στο Δήμο Νέστου, οδός Πρεμετής, Χρυσούπολη (τηλέφωνο 2591350117/-8), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *