ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :Τακτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Οργανισμό ΕΛΤΑ

7ea7aa111ffaa86a5fd0b38b905b4f30_L
ο ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα εξι (36) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου/ειδικότητας διανομέων στον Οργανισμό «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)» Α.Ε.

Οι θέσεις ανά περιοχή περιγράφονται παρακάτω:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΛΥΣΣΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΘΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 3
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΘΝΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΨΩΝ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΘΗΜΝΑΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 2
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΞΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 2
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΦΝΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΖΑΒΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΝΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΣ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΑΡΩΝ ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ
Το Προσωπικό του Κλάδου αυτού εκτελεί τις σχετικές, με τη διανομή των πάσης φύσεως αντικειμένων που διακινούνται από τα ΕΛΤΑ, προπαρασκευαστικές εργασίες, μέσα στο Γραφείο, τη διανομή και την κατ’ οίκον επίδοση αυτών, την περισυλλογή της αλληλογραφίας από τα Γραμματοκιβώτια, την εκτέλεση δοσοληψιών σε τομείς αστικής και αγροτικής διανομής που αναφέρονται σε υπηρεσίες επιταγών, δεμάτων ταχ. Ταμιευτηρίου κλπ., διαχειρίσεις, τη μεταφορά αποστολών εκτός Γραφείου, εφόσον αυτή λόγω της απόστασης του βάρους ή του όγκου μπορεί να εκτελείται με ευχέρεια από το εν λόγω Προσωπικό. Επίσης το Προσωπικό αυτού του Κλάδου βοηθά ή συμμετέχει σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε όλες γενικά τις εργασίες μέσα στο Γραφείο, όπως τιμολογιακός έλεγχος, σφράγιση και διαλογή ταχ. αντικειμένων, σύνθεση, αποσφράγιση, παράδοση, παραλαβή και έλεγχο ταχ. αποστολών, εξυπηρέτηση θυρίδων πώλησης ενσήμων και αντικειμένων ειδικής διαχείρισης, διακίνησης − μετατόπισης αποστολών και των υπολοίπων ταχ. αντικειμένων έξω από τις αίθουσες ή τα Γραφεία. Επίσης συνοδεύει αποστολές εκτός Γραφείου και διεκπεραιώνει υπηρεσιακές υποθέσεις εκτός Γραφείου, που ανατίθεται σε αυτό από τον Προϊστάμενο του Γραφείου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ− ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντί− στοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 6 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2016 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοι− χείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  2. Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού πα− ραβόλου (e−παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ή έχει εκδοθεί από Δημόσιο Ταμείο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  4. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

CHRYSOUPOLI NEWS

Κώστας Χιώτης

12516411_975077942581176_1621454475_n

πηγή e-dimisio

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *